English NederlandsOranjesingel 2A
6511 NS Nijmegen

stamp-schuin

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Algemene Verordening Gegevensverwerking

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.elroycom.nl en de diensten die ElroyCOM Training aanbiedt. ElroyCOM Training behandelt uw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

ElroyCOM Training kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruikmaakt van de diensten van ElroyCOM Training of door het invullen van gegevens op de website van ElroyCOM Training. Door gebruik te maken van deze diensten stemt u in met de verwerking hiervan.
ElroyCOM Training kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
♣ Naam
♣ Bedrijfsnaam
♣ Bedrijfsregistratie (bijv. KvK nummer)
♣ Adresgegevens
♣ Telefoonnummer
♣ E-mailadres
♣ Bankrekening

ElroyCOM Training verwerkt geen persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij specifiek genoemd in deze privacyverklaring of indien ElroyCOM Training daartoe verplicht is op grond van geldende wettelijke verplichtingen.

ElroyCOM Training verplicht zich verder tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie met betrekking tot de deelnemers aan trainings- of coachingstrajecten. Vertrouwelijke informatie is die informatie, die als zodanig wordt verstrekt aan ons en alle andere informatie, die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd kan worden.
Ook assessments, coaching- en intakegesprekken en intakeformulieren worden als persoonlijk en vertrouwelijk behandeld. Over de inhoud van deze gesprekken zal door de uitvoerder geen enkele informatie aan derden worden verstrekt, tenzij de assessee, coachee of trainee daar uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Waarom ElroyCOM Training gegevens nodig heeft

ElroyCOM Training verwerkt uw persoonsgegevens om een opdracht uit te kunnen voeren, telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen, u een factuur te kunnen uitbetalen of een factuur te kunnen sturen. Daarnaast kan ElroyCOM Training uw persoonsgegevens gebruiken bij het uitvoeren of laten uitvoeren van opdrachten binnen een met u gesloten overeenkomst.

Hoelang bewaart ElroyCOM Training gegevens?

Persoonsgegevens worden door ElroyCOM Training niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. ElroyCOM Training hanteert voor de standaard-persoonsgegevens de fiscale bewaartermijn van 7 jaar.

Andere informatie die ElroyCOM Training kan verzamelen

Voor zover uw identiteit hiermee niet achterhaald kan worden, kan ElroyCOM Training andere informatie verzamelen, zoals:
♣ Browser- en apparaatgegevens
♣ Serverlogboekbestanden
♣ Informatie over geografische locatie
♣ Demografische en andere niet-persoonlijk identificeerbare informatie
♣ Informatie over hoe u gebruikmaakt van deze website

Delen met anderen

ElroyCOM Training deelt uw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Daar buiten verstrekt ElroyCOM Training uw persoonsgegevens alléén met uw nadrukkelijke toestemming aan derden.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar incompany@elroycom.nl. ElroyCOM Training zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Beveiliging van persoonsgegevens

ElroyCOM Training neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gebruikte software is up-to-date en er wordt gebruikgemaakt van goede beveiliging (anti-virus, firewall, anti-malware). De website van ElroyCOM Training maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Datalekken

ElroyCOM Training verbindt zich ertoe alle (pogingen tot) onrechtmatige of anderszins ongeautoriseerde verwerkingen of toegangen tot persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens te melden. ElroyCOM Training meldt dit u onmiddellijk, ten laatste 24 uur na het vaststellen van het incident. Daarnaast zal ElroyCOM Training alle redelijkerwijs benodigde maatregelen treffen om (verdere) schending van de beveiligingsmaatregelen te voorkomen of te beperken.

Hyperlinks

Op de website van ElroyCOM Training zijn een aantal verwijzingen naar andere websites te vinden. ElroyCOM Training is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kunt u het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

ElroyCOM Training als verwerker

ElroyCOM Training verwerkt onder andere persoonsgegevens voor en in opdracht van de opdrachtgever (verwerkingsverantwoordelijke) om uitvoering te geven aan een overeengekomen dienstverlening. ElroyCOM Training zal de persoonsgegevens slechts inzien en/of verwerken indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en zal alle redelijke instructies van de opdrachtgever opvolgen. ElroyCOM Training mag persoonsgegevens niet aan anderen dan de opdrachtgever verstrekken, tenzij op grond van een wettelijke verplichting of ten behoeve van de overeenkomst met de opdrachtgever.

Cookiereglement

Om u zo goed mogelijk te helpen, gebruikt onze website www.elroycom.nl cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan www.elroycom.nl geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website.

Google Analytics

ElroyCOM Training maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. ElroyCOM Training heeft Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De informatie die Google verzamelt wordt geanonimiseerd en niet langer dan 14 maanden bewaard. Hierdoor worden geen persoonsgegevens opgeslagen en is geen toestemming (via een cookiebanner) nodig. Als u niet wilt dat uw website-activiteit beschikbaar is voor Google Analytics, dan kunt u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on installeren.

Social media-cookies

Op de website www.elroycom.nl zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen delen via sociale netwerken. Deze buttons zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie als u deze gebruikt. Deze cookie onthoudt dat u ingelogd bent, zodat u niet elke keer op het social media-kanaal hoeft in te loggen als u iets wilt delen. Deze cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan www.elroycom.nl bent ingelogd op social media en hiervoor toestemming geeft. Bekijk de privacyverklaring van de sociale netwerken om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen.

Tracking cookies

Tracking cookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen. De website www.elroycom.nl gebruikt geen tracking cookies, daarom wordt er geen ondersteuning geboden voor de DoNotTrack-instelling van webbrowsers.

Cookies uitzetten

Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruikmaakt van meerdere computers en/of webbrowsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen. Cookies uitzetten: Google Chrome / Mozilla Firefox / Microsoft Edge / Opera.

Wijzigingen

ElroyCOM Training behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Raadpleeg regelmatig deze privacyverklaring, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.