English NederlandsOranjesingel 2A
6511 NS Nijmegen

stamp-schuin

Algemene Voorwaarden

1 Algemeen

1.1 Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan:

Opdrachtnemer: Bureau ElroyCOM. BTW NL 100227314, KvK 09190797.

Uitvoerder: de zzp’er die namens Bureau ElroyCOM de opdracht uitvoert.

Opdrachtgever: de contractuele wederpartij van Bureau ElroyCOM.

Coachee: de natuurlijke persoon die een coachingstraject volgt bij Bureau ElroyCOM.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten die Bureau ElroyCOM sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

1.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Bureau ElroyCOM, voor de uitvoering waarvan door Bureau ElroyCOM derden dienen te worden betrokken.

1.4 Bureau ElroyCOM wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Bureau ElroyCOM en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

2.1 Bureau ElroyCOM behoudt zich het recht voor om derden (zzp’ers, bijvoorbeeld trainers, trainingacteurs en coaches) in te zetten die namens Bureau ElroyCOM de opdracht uitvoeren. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.2 De Opdrachtgever verplicht zich zakelijke afspraken over prijsstelling, offertes, voorwaarden en facturen alleen te maken met Bureau ElroyCOM.

2.3 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan directe zakelijke afspraken te maken met, of betalingen te doen aan door Bureau ElroyCOM ingeschakelde uitvoerders. Dit geldt tot twee jaar na de laatst uitgevoerde opdracht door uitvoerders.

2.4 Een overeenkomst komt tot stand nadat Bureau ElroyCOM een schriftelijke bevestiging aan de Opdrachtgever heeft gezonden van de door de Opdrachtgever ondertekende offerte van Bureau ElroyCOM.

2.5 Na totstandkoming van de overeenkomst heeft de Opdrachtgever – indien het gaat om individuele inschrijving of individuele coachees – 14 dagen bedenktijd, waarbinnen schriftelijk zonder verplichtingen kan worden afgezien van de opdracht. Indien het gaat om een Opdrachtgever die een incompany (groeps-) training inkoopt, geldt er een geldigheidsduur van de offerte van 30 dagen.

2.6 Alle aanbiedingen van Bureau ElroyCOM zijn vrijblijvend.

2.7 Als Opdrachtgever aan Bureau ElroyCOM gegevens verstrekt, mag Bureau ElroyCOM uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbiedingen, offertes en overeenkomsten hierop baseren.

2.8

3 Annulering van de opdracht

3.1 De annuleringstermijn na ondertekening van de offerte is per cursus als volgt opgebouwd: kosteloze annulering van de cursus tot 8 weken voorafgaand aan de ingeplande cursusdatum; 50% van de vergoeding per cursus is verschuldigd aan Bureau ElroyCOM bij annulering korter dan 8 weken maar langer dan 4 weken voorafgaand aan de ingeplande cursusdatum; 100% van de vergoeding per cursus is verschuldigd aan Bureau ElroyCOM bij annulering korter dan 4 weken voorafgaand aan de ingeplande cursusdatum.

3.2 Ongeacht de termijn waarbinnen de Opdrachtgever annuleert en het gestelde onder 3.1, worden de reeds verrichte voorbereidingsactiviteiten aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

4 Annulering van individuele begeleiding of coaching

4.1 In afwijking van artikel 3 kan annulering van ingeplande afspraken omtrent de individuele begeleiding of coaching kosteloos geschieden tot 4 werkdagen voorafgaande aan de sessie, per mobiele telefoon.
Bij annulering of wijziging tussen 4 en 2 werkdagen voorafgaande aan de sessie wordt 50% van het offertebedrag in rekening gebracht; annulering dient dan te geschieden per mobiele telefoon of E-mail van de coach. Bij annulering of wijziging korter dan 2 werkdagen voorafgaand aan de sessie wordt 100% van het offertebedrag in rekening gebracht; annulering dient dan te geschieden per mobiele telefoon van de coach.

5 Vervanging deelnemer training

5.1 De Opdrachtgever kan in plaats van de aangemelde deelnemer een andere persoon laten deelnemen. Hiervan dient schriftelijk melding te worden gemaakt vóór de aanvangsdatum van de cursus. In deze melding dienen de gegevens van de betreffende persoon te worden vermeld.

6 Prijs

6.1 Bureau ElroyCOM is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst, zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden.

7 Adviezen

7.1 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Bureau ElroyCOM welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.

8 Uitvoering van trainingen en cursussen

8.1 Bureau ElroyCOM biedt in-company trainingen en cursussen. In-company houdt in:

a. de Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de werving en administratie van deelnemers (registratie, presentie/absentie, bewijs van deelname, etc.);

b. de Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de organisatie en huisvesting van de cursus, inclusief catering;

c. de Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het organiseren en leveren van audio-visuele middelen zoals beamers, laptops en flip-overs etc.

8.2 Als onderdeel van de kwaliteitsbewaking en –ondersteuning behoudt Bureau ElroyCOM het recht voor Uitvoerders van Bureau ElroyCOM, zonder extra kosten voor de Opdrachtgever, als trainee bij uitvoering van de werkzaamheden te laten functioneren.

8.3 Bureau ElroyCOM behoudt zich het recht voor om eisen te stellen aan de aanwezigheid van deelnemers, en conform die eisen desgewenst deelnemers uit te sluiten van deelname aan de cursus.

8.4 Om de veilige sfeer in de trainingen te waarborgen, mogen deelnemers, opdrachtgevers en Uitvoerders alleen na schriftelijke toestemming van ElroyCOM beeld- of geluidopnamen maken tijdens de trainingen.

9 Uitvoering van individuele coaching

9.1 Aan een coachingstraject gaat een vrijblijvend intakegesprek vooraf. Dit gesprek heeft ten doel inzicht te bieden aan de Uitvoerder/coach in de problematiek. Aan de hand hiervan wordt in overleg met de Opdrachtgever bepaald of een coachingstraject wordt gestart.

9.2 De duur van het coachingstraject wordt in onderling overleg vastgesteld en bestaat uit minimaal 5 en maximaal 10 sessies.

9.3 De coachee committeert zich om het coachingstraject volledig te volgen. Indien de coachee door onvoorziene omstandigheden het traject voortijdig dient te beeïndigen, bestaat de verplichting, indien mogelijk, binnen 30 dagen na beeïndiging een evaluatiesessie te volgen.

9.4 De individuele coaching vindt plaats op het kantoor van de Uitvoerder.

9.5 De coachee schrijft na elke sessie naar vrijheid een samenvatting van het besprokene en stuurt dat binnen 7 werkdagen per e-mail naar de betrokken Uitvoerder/coach.

9.6 Om de voortgang van het coachingstraject te bevorderen vindt er minimaal 1 sessie per maand plaats (met uitzondering van vakantieperiodes).

10 Intellectuele eigendom

10.1 Bureau ElroyCOM behoudt te allen tijde alle rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving zoals op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”.

10.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Bureau ElroyCOM noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Bureau ElroyCOM verstrekt zijn.

11 Betalingsvoorwaarden

11.1 Het tijdstip van facturering van werkzaamheden wordt bepaald in overleg met de opdrachtgever en worden vastgesteld in de opdrachtbevestiging/offerte.

11.2 Facturering vindt plaats per email, aan het door de Opdrachtgever in de opdrachtbevestiging aangegeven adres

11.3 Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na (deel)factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen in de offerte.

11.4 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van Bureau ElroyCOM een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij in verzuim. Bureau ElroyCOM heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen.

11.5 Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Bureau ElroyCOM te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. de Opdrachtgever failliet is, of in surseance is;
c. de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
d. de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

11.6 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

11.7 Rente bij zakelijke transacties: 
De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW).

11.8 Rente bij transacties met consumenten: 
De verschuldigde rente bij transacties met consumenten is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke rente (artikel 6:119 en 120 lid 1 BW).

11.9 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Bureau ElroyCOM echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

11.10 Indien Bureau ElroyCOM in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle proceskosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

11.11 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op, voor zover de factuur overeenkomt met de offerte en de diensten door ElroyCOM geleverd zijn.

12 Onuitvoerbaarheid van de opdracht, overmacht

12.1 Bureau ElroyCOM heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen, tenzij de overeengekomen werkzaamheden – mede naar het oordeel van de Opdrachtgever – daarna niet meer zinvol kunnen worden verricht.

12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Bureau ElroyCOM geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bureau ElroyCOM niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Ziekte in het bedrijf van Bureau ElroyCOM of van derden daaronder begrepen. Bureau ElroyCOM heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Bureau ElroyCOM zijn verbintenis had moeten nakomen.

12.4 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

13 Wijzigingen in de opdracht

13.1 Indien de omvang van de aan Bureau ElroyCOM verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Bureau ElroyCOM gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

13.2 Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

13.3 Bureau ElroyCOM is gerechtigd het cursusprogramma tussentijds te wijzigen en/of de trainer/acteur te vervangen. Bureau ElroyCOM hoeft deze wijzigingen niet te motiveren.

13.4 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Bureau ElroyCOM een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.

14. Ontbinding

14.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Bureau ElroyCOM gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, beslag bij Opdrachtgever, surseance van betaling of onder curatelenstelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Bureau ElroyCOM gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Bureau ElroyCOM is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.

14.2 Een en ander laat onverlet de overige aan Bureau ElroyCOM toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

14.3 Bureau ElroyCOM is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever.

14.4 Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Bureau ElroyCOM verhindert, heeft Bureau ElroyCOM het recht de overeenkomst te ontbinden.

14.5 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Bureau ElroyCOM zijn recht op volledige vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

15 Klachten

15.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 3 maanden na uitvoering van de werkzaamheden, volledig en duidelijk omschreven (per post of per e-mail via de website) worden ingediend bij:

Bureau ElroyCOM

t.a.v. de heer E. Cocheret, directeur

Arsenaalplaats 3

6511PD Nijmegen

15.2 De afhandeling van de klacht valt onder verantwoordelijkheid van de directeur van Bureau ElroyCOM.

15.3 De ontvangst van ingediende klachten wordt binnen een termijn van 14 dagen aan u bevestigd, en binnen 21 dagen afgehandeld. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Bureau ElroyCOM binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de indiener een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Ingediende klachten worden vertrouwelijk behandeld.

15.4 De indiener kan tegen deze reactie in schriftelijk beroep gaan, waarna een onafhankelijke – en gezamenlijk te kiezen – partij de klacht beoordeelt.

15.5 Het oordeel van de beroepsinstantie is voor Bureau ElroyCOM bindend; eventuele consequenties worden zo snel mogelijk afgehandeld.

15.6 De registratie van de klachten wordt minimaal 12 maanden bewaard.

15.7 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten aan de zijde van Bureau ElroyCOM, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

16 Aansprakelijkheid

16.1 Bureau ElroyCOM is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, aangebracht door de Uitvoerder, tenzij Bureau ElroyCOM en Uitvoerder dezelfde persoon zijn. Ingeval Bureau ElroyCOM derden inhuurt om diensten te verrichten, is deze derde verplicht zich tegen aansprakelijkheid te verzekeren. Opdrachtgever dient in geval van schade aangericht door deze derde, deze derde aansprakelijk te stellen.

16.2 Bureau ElroyCOM is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Bureau ElroyCOM is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Indien Bureau ElroyCOM aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Bureau ElroyCOM beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien een overeenkomst een langere looptijd heeft dan 6 maanden is de aansprakelijkheid van Bureau ElroyCOM te allen tijde beperkt tot de in de laatste 6 maanden gefactureerde bedragen. De aansprakelijkheid van Bureau ElroyCOM is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

16.3 Bureau ElroyCOM is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Bureau ElroyCOM aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Bureau ElroyCOM toegerekend kunnen worden mits Bureau ElroyCOM voldoende in de gelegenheid is gesteld een gebrek te herstellen, en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

16.4 Bureau ElroyCOM is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

16.5 Bureau ElroyCOM is niet aansprakelijk voor schade (van welke aard dan ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.

16.6 Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Bureau ElroyCOM nimmer aansprakelijk.

16.7 Bureau ElroyCOM geeft geen garanties met betrekking tot de te verwachten resultaten van de door Bureau ElroyCOM verrichte werkzaamheden. Bureau ElroyCOM heeft slechts een inspanningsverplichting doch nimmer een resultaatverplichting.

17 Vertrouwelijkheid

17.1 Bureau ElroyCOM verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie met betrekking tot de deelnemers aan trainings- en/of coachingstrajecten.

17.2 Assessments, coaching- en intakegesprekken en intakeformulieren worden als persoonlijk en vertrouwelijk behandeld. Over de inhoud van deze gesprekken zal door de Uitvoerder geen enkele informatie aan derden worden verstrekt, tenzij de assessee, coachee of trainee daar uitdrukkelijk en schriftelijk of per e-mail toestemming voor heeft gegeven.

17.3 Vertrouwelijke informatie is die informatie, die als zodanig wordt verstrekt aan Bureau ElroyCOM en alle andere informatie, die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd kan worden.

17.4 Daarnaast zal Bureau ElroyCOM eventuele rapporten, verslagen (inclusief die door Bureau ElroyCOM zelf zijn geschreven) betreffende (de organisatie van) de deelnemers aan trainings- of coachingstrajecten niet ter inzage geven aan derden, tenzij daar nadrukkelijk schriftelijke toestemming voor is gegeven.

17.5 Indien de Opdrachtgever niet dezelfde persoon is als de deelnemer aan trainings- en coachingstrajecten, heeft de Opdrachtgever geen recht op vertrouwelijke informatie over deze deelnemer aan trainings- en coachingstrajecten, tenzij anders is overeengekomen in de overeenkomst.

17.6 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Bureau ElroyCOM gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Bureau ElroyCOM zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Bureau ElroyCOM niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

18 Toepasselijk recht

18.1 Op elke overeenkomst tussen Bureau ElroyCOM en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

18.2 De rechter in de vestigingsplaats van Bureau ElroyCOM is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Bureau ElroyCOM het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

18.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

19 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

19.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Arnhem.

19.2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

19.3. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.