English Nederlands
stamp-schuin

Algemene Voorwaarden

1 Algemeen
1.1 Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan:
Opdrachtnemer: ElroyCOM Training, geregistreerd onder KvK-nummer 09190797.
Uitvoerder: de onderaannemer (ondernemer) die namens Opdrachtnemer de opdracht uitvoert.
Opdrachtgever: de contractuele wederpartij van Opdrachtnemer.
Coachee: de natuurlijke persoon die een coachingstraject volgt bij Opdrachtnemer.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten die Opdrachtnemer sluit met Opdrachtgever.
1.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer Uitvoerders worden ingezet.
1.4 Opdrachtnemer is werkzaam op het gebied van communicatie en management voor wetenschappers door middel van trainingen, workshops, intervisie en personal coaching:
– Opdrachtgever en Opdrachtnemer sluiten louter overeenkomsten op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW.
– Opdrachtgever en Opdrachtnemer gaan nadrukkelijk geen arbeidsovereenkomsten aan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW.
– Opdrachtgever en Opdrachtnemer gaan nadrukkelijk geen overeenkomsten aan waarin de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluitvan 24 december 1986, Stb. 1986, 655).
– Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten behoeve van andere Opdrachtgevers werkzaamheden verricht.
1.5 Opdrachtnemer is CRKBO-geregistreerd als onderwijsinstelling, en daarmee bevoegd om Uitvoerders in te zetten in het onderwijs.
1.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om Uitvoerders (zelfstandig ondernemers, bijvoorbeeld trainers, trainingsacteurs en coaches) in te zetten die namens Opdrachtnemer de opdracht uitvoeren. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
1.7 Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Opdrachtnemer verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever.
1.8 Ten behoeve van het resultaat van de opdracht stemt Opdrachtnemer bij iedere opdracht zijn diensten af op de door Opdrachtgever opgegeven leerdoelen en opdrachtomschrijving.
1.9 Opdrachtgever en Opdrachtnemer sluiten daarmee overeenkomsten per opdracht, in lijn met de door de Belastingdienst op 29-02-2016 onder nummer 9015550000-06-2 opgestelde modelovereenkomst in het kader van de wet DBA.
1.10 Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.
1.11 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst
2.1 Opdrachtgever verplicht zich zakelijke afspraken over prijsstelling, offertes, voorwaarden, betalingen en facturen alleen te maken met Opdrachtnemer en niet met diens Uitvoerders.
2.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan directe zakelijke afspraken te maken met, of betalingen te doen aan door Opdrachtnemer ingeschakelde Uitvoerders. Dit geldt tot twee jaar na de laatst uitgevoerde opdracht door de betreffende Uitvoerders.
2.3 Het ondertekenen van een offerte is louter een prijsafspraak, en verplicht niet tot afname van diensten.
2.4 Een overeenkomst komt definitief tot stand nadat Opdrachtgever een per e-mail verstuurde offerte, online heeft ondertekend via het administratieve softwaresysteem van Opdrachtnemer, én nadat de dienst is ingepland.
2.5 Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbiedingen, offertes en overeenkomsten hierop baseren.

3 Annulering van trainingen en workshops
3.1 Nadat een offerte is goedgekeurd én de diensten zijn ingepland, treedt de annuleringstermijn per ingeplande training of workshop als volgt in werking: Kosteloze annulering van de training of workshop tot 4 weken voorafgaand aan de ingeplande datum; 50% van de vergoeding per training of workshop is verschuldigd aan Opdrachtnemer bij annulering korter dan 4 weken, maar langer dan 2 weken voorafgaand aan de ingeplande datum; 100% van de vergoeding per training of workshop is verschuldigd aan Opdrachtnemer bij annulering korter dan 2 weken voorafgaand aan de ingeplande datum.
3.2 Ongeacht de termijn waarbinnen Opdrachtgever annuleert en het gestelde onder 3.1, worden de reeds verrichte voorbereidingsactiviteiten aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

4 Annulering van individuele begeleiding of coaching
4.1 In afwijking van artikel 3 kan annulering van ingeplande afspraken omtrent de individuele begeleiding of coaching kosteloos geschieden tot 4 werkdagen voorafgaande aan de sessie, per e-mail of mobiele telefoon.
Bij annulering of wijziging tussen 4 en 2 werkdagen voorafgaande aan de sessie wordt 50% van het offertebedrag in rekening gebracht; annulering dient dan te geschieden per mobiele telefoon of e-mail van de coach. Bij annulering of wijziging korter dan 2 werkdagen voorafgaand aan de sessie wordt 100% van het offertebedrag in rekening gebracht; annulering dient dan te geschieden per mobiele telefoon van de coach.

5 Vervanging deelnemer training of workshop
5.1 Opdrachtgever kan in plaats van de aangemelde deelnemer een andere persoon laten deelnemen tot 14 dagen voor aanvang van de training. Hiervan dient schriftelijk melding te worden gemaakt. In deze melding dienen de gegevens van de betreffende persoon te worden vermeld.

6 Prijs
6.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst, zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden.

7 Adviezen
7.1 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Opdrachtnemer.

8 Uitvoering van trainingen en workshops
8.1 In het geval dat Opdrachtgever incompany-trainingen en -workshops inkoopt, houdt dat het volgende in:
a. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de werving en administratie van deelnemers (registratie, presentie/absentie, bewijs van deelname, etc.).
b. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de organisatie en huisvesting van de training of workshop, inclusief catering.
c. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het organiseren en leveren van audiovisuele middelen, zoals beamers, laptops, flip-overs, etc.
8.2 Als onderdeel van de kwaliteitsbewaking en -ondersteuning behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om Uitvoerders zonder extra kosten voor Opdrachtgever, als trainee bij de uitvoering van de werkzaamheden te laten functioneren.
8.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om eisen te stellen aan de deelname en aanwezigheid van deelnemers, en conform die eisen desgewenst deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training of workshop.
8.4 Om de veilige sfeer in trainingen en workshops te waarborgen, mogen deelnemers, Opdrachtgevers en Uitvoerders alleen na schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer beeld- of geluidopnamen maken tijdens trainingen en workshops.
8.5 Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer alle bevoegdheid en informatie benodigd voor een goede uitvoering van de opdracht.

9 Uitvoering van individuele coaching
9.1 Aan een coachingstraject gaat een vrijblijvend en telefonisch intakegesprek vooraf. Dit gesprek heeft ten doel inzicht te bieden aan Uitvoerder/coach in de problematiek. Aan de hand hiervan wordt in overleg met Opdrachtgever bepaald of een coachingstraject wordt gestart.
9.2 De duur van het coachingstraject wordt in onderling overleg vastgesteld en bestaat uit minimaal 5 en maximaal 10 sessies.
9.3 Coachee committeert zich om het coachingstraject volledig te volgen. Indien Coachee door onvoorziene omstandigheden het traject voortijdig dient te beëindigen, bestaat de verplichting, indien mogelijk, binnen 30 dagen na beëindiging een evaluatiesessie te volgen.
9.4 De individuele coaching vindt plaats op het kantoor van Uitvoerder.
9.5 Coachee schrijft na elke sessie naar vrijheid een samenvatting van het besprokene en stuurt deze binnen 7 werkdagen per e-mail naar de betrokken Uitvoerder/coach.
9.6 Om de voortgang van het coachingstraject te bevorderen vindt er minimaal 1 sessie per maand plaats (met uitzondering van vakantieperiodes).

10 Intellectueel eigendom
10.1 Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving, zoals op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en knowhow.
10.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn.

11 Betalingsvoorwaarden
11.1 Opdrachtgever betaalt Opdrachtnemer een vergoeding per opdracht.
11.2 Het tijdstip van facturering van werkzaamheden wordt bepaald in overleg met Opdrachtgever en kan worden vastgesteld in de opdrachtbevestiging/offerte of worden overeengekomen per e-mail.
11.3 Facturering vindt plaats per e-mail, aan het door Opdrachtgever in de opdrachtbevestiging/offerte aangegeven adres.
11.4 Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na (deel)factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen in de offerte.
11.5 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht om op verzoek van Opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij in verzuim. Opdrachtnemer heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen.
11.6 Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. Opdrachtgever failliet is, of in surseance is;
c. Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
d. Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
11.7 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
11.8 Rente bij zakelijke transacties:
De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW).
11.9 Rente bij transacties met consumenten:
De verschuldigde rente bij transacties met consumenten is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke rente (artikel 6:119 en 120 lid 1 BW).
11.10 Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
11.11 Indien Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle proceskosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.
11.12 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op, voor zover de factuur overeenkomt met de offerte en de diensten door Opdrachtnemer geleverd zijn.

12 Onuitvoerbaarheid van de opdracht, overmacht
12.1 Opdrachtnemer heeft het recht om de overeengekomen werkzaamheden op te schorten of te annuleren indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk of definitief verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Ziekte in het bedrijf van Opdrachtnemer of van Uitvoerders zijn daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
12.4 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

13 Wijzigingen in de opdracht
13.1 Indien de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
13.2 Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.
13.3 Opdrachtnemer is gerechtigd het trainingsprogramma tussentijds te wijzigen en/of de trainer/acteur te vervangen. Opdrachtnemer hoeft deze wijzigingen niet te motiveren.
13.4 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.

14 Ontbinding
14.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, beslag bij Opdrachtgever, surseance van betaling of onder curatelestelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het hem toekomende te vorderen.
14.2 Een en ander laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
14.3 Opdrachtnemer is in het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan Opdrachtgever.
14.4 Indien Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Opdrachtnemer verhindert, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.
14.5 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Opdrachtnemer zijn recht op volledige vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

15 Klachten
15.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 3 maanden na uitvoering van de werkzaamheden, volledig en duidelijk omschreven (per post of per e-mail via de website) worden ingediend bij:
Opdrachtnemer
t.a.v. de heer E. Cocheret, directeur
Heiweg 84
6533 PE Nijmegen
15.2 De afhandeling van de klacht valt onder verantwoordelijkheid van de directeur van Opdrachtnemer.
15.3 De ontvangst van ingediende klachten wordt binnen een termijn van 14 dagen bevestigd, en binnen 21 dagen afgehandeld. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Opdrachtnemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de indiener een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Ingediende klachten worden vertrouwelijk behandeld.
15.4 De indiener kan tegen deze reactie in schriftelijk beroep gaan, waarna een onafhankelijke – en gezamenlijk te kiezen – partij de klacht beoordeelt.
15.5 Het oordeel van de beroepsinstantie is voor Opdrachtnemer bindend; eventuele consequenties worden zo snel mogelijk afgehandeld.
15.6 De registratie van de klachten wordt minimaal 12 maanden bewaard.
15.7 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten aan de zijde van Opdrachtnemer, integraal voor rekening van Opdrachtgever.

16 Aansprakelijkheid
16.1 Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, aangebracht door Uitvoerder, tenzij Opdrachtnemer en Uitvoerder dezelfde persoon zijn. Ingeval Opdrachtnemer Uitvoerders inhuurt om diensten te verrichten, zijn deze Uitvoerders verplicht zich voldoende te verzekeren.
16.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
16.3 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
16.4 Indien een overeenkomst een langere looptijd heeft dan 6 maanden is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te allen tijde beperkt tot de in de laatste 6 maanden gefactureerde bedragen.
De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
16.5 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden mits Opdrachtnemer voldoende in de gelegenheid is gesteld een gebrek te herstellen, en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
16.6 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
16.7 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade (van welke aard dan ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.
16.8 Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
16.9 Opdrachtnemer geeft geen garanties met betrekking tot de te verwachten resultaten van de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden. Opdrachtnemer heeft slechts een inspanningsverplichting doch nimmer een resultaatverplichting.

17 Vertrouwelijkheid, geheimhouding en de wet AVG
17.1 Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie met betrekking tot de deelnemers aan trainings- en/of coachingstrajecten.
17.2 Assessments, coachings- en intakegesprekken en intakeformulieren worden als persoonlijk en vertrouwelijk behandeld. Over de inhoud van deze gesprekken zal door Uitvoerder geen enkele informatie aan derden worden verstrekt, tenzij de assessee, coachee of trainee daar uitdrukkelijk en schriftelijk of per e-mail toestemming voor heeft gegeven.
17.3 Vertrouwelijke informatie is die informatie, die als zodanig wordt verstrekt aan Opdrachtnemer en alle andere informatie, die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd kan worden.
17.4 Daarnaast zal Opdrachtnemer eventuele rapporten, verslagen (inclusief die door Opdrachtnemer zelf zijn geschreven) betreffende (de organisatie van) de deelnemers aan trainings- of coachingstrajecten niet ter inzage geven aan derden, tenzij daar nadrukkelijk schriftelijke toestemming voor is gegeven.
17.5 Indien Opdrachtgever niet dezelfde persoon is als de deelnemer aan trainings- en coachingstrajecten, heeft Opdrachtgever geen recht op vertrouwelijke informatie over deze deelnemer aan trainings- en coachingstrajecten, tenzij anders is overeengekomen in de overeenkomst.
17.6 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
17.7 Opdrachtnemer gebruikt persoonlijke gegevens louter daartoe waarvoor zij bedoeld zijn in verband met de opdracht, conform de wet AVG. Op de website www.elroycom.nl staan de werkwijze van Opdrachtnemer op het gebied van gegevensverwerking onder ‘Privacyverklaring’.

18 Toepasselijk recht
18.1 Op elke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
18.2 De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
18.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

19 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
19.1 Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Opdrachtnemer: www.elroycom.nl.
19.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
19.3 Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Nijmegen, 8 juli 2020